АДМИНИСТРАЦИЈА

 

СЕКРЕТАР

Тодоровски  Илчо

ilcotodorovski@  yahoo.com

 

вршење на нормативно-правни работи

БЛАГАЈНИК

Тодоровска Маца

 

вршење на административни работи

 

Ангеловска Елена

eliangelovska@hotmail.it

 

·         секретар за матура

·         администратор на ЕМИС системот

·         извршува административно-архивски работи

·         педагошка евиденција за вонредни ученици