Известување за матурантите

И З В Е С Т У В А Њ Е
За учениците кои полагаат државна матура по предметот МАТЕМАТИКА
за учебната 2017/2018 година

 

Локација и датум за полагање математика на 13.06.2018 година/среда/

Училиште и локација  каде ќе се полага испитот Назив и место на училиштата определени на локација во СОУ ,,Љупчо Сантов,, – Кочани, во кое учениците треба да го плагаат испитот по Математика
СОУ ,,ЉупчоСантов,, –Кочани 1.           СОУ ,,ЉупчоСантов,,-Кочани

2.           СОУ,,ВанчоПрке,,-Виница

3.            СОУ МилеЈаневски – Џингар–М.Каменица

4.           СОУ МетодијаМитевскиБрицо-ДЕЛЧЕВО

Превоз е обезбеден од страна на училиштето.Тргнување за Кочани од пред училиштето во 08:00 часот.Учениците со себе задолжително да носат  документ за лична идентефикација со ЕМБГ и фотографија /лична карта, пасош, ученичка книшка/. 

05.06 .2018 год.                                                                                                                                   СОУ ,,ММ-Брицо„-Д   Е   Л   Ч   Е   В   О

Д е  л  ч  е  в  о                                                                                                                                                        ВД Директор

                                                       ………….                                          …….           Љупчо Прачкоски

 

Leave a Reply