Конечни ранг листи од првото пријавување во СОУ „Методи Митевски- Брицо“- Делчево

Гимназиско образование Природно математичко подрачје- Комбинација А

Гимназиско образование Природно математичко подрачје- Комбинација Б

Гимназиско образование Општествено хуманистичко подрачје- Комбинација А

Гимназиско образование Јазично уметничко подрачје- Комбинација А

Текстилно кожарска струка

Хемиско технолошка струка