Посета на индустрискиот комплекс „Рудине“

Како дел од програмата на училиштето на 04.12.2018 година учениците од хемиско –технолошката струка го посетија индустрискиот комплекс   „Рудине“ од  Делчево.  Целта на посетата беше учениците детално да се запознаат со неколку процеси на производство на храна кои се дел од производството на „Рудине“.

Прво го посетија погонот за производство на сирење и кашкавал и се запознаа со целиот процес на нивното производство: прочистување на млекото, пастеризација, подесување на температурата за подсирување, додавање на чиста култура од млечно кисели бактерии и додавање на калциум хлорид. Потоа процесот продолжува со обработување на згрутчената маса, пресување, солење се до зреењето н а сирењето и  кашкавалот кое се изведува  во просторија под одредена температура и влага на воздухот.

Ја посетија и лабораторијата за анализа на млекото пред да се одпочне со производство.

Потоа го посетија и погонот за чување и обработка на овошје и зеленчук , нивно смрзнување и конзервирање.

Соработката на училиштето со  бизнис заедницата од Делчево  е ставена во функција за постигање на подобри резултати на учениците  и таа постојано се проширува со нови активности.

   

    

   

    

ѓ    

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *