ПРОФЕСОРИ

ред. бр. Наставник Предмети Е-пошта
1 Ангеловски Ѓорѓи Англиски јазик abgelovski@gmail.com
2 Андонова Бранка Студија на работа

Текстилно-кожарски материјали

Дизајн на облеката branka_andonova@yahoo.com
Испитување и контрола на облека branka_andonova@yahoo.com
Одделенски/Класен час branka_andonova@yahoo.com
Доработка на облека branka_andonova@yahoo.com
Технологија на кроење

Содржини програмирани од училиштето

branka_andonova@yahoo.com
3 Антовска Лидија
Француски јазик lidija065@yahoo.fr
4 Атанасова Дијана
Англиски јазик dijanaatanasova13121975@gmail.com
5 Величковска Јасминка Одделенски/Класен час
Физика jasminkavelickovska@yahoo.com
6 Велковски Ванчо
Спорт и спортски активности velkovskivanco@yahoo.com
Одделенски/Класен час
7 Георгиев Благојчо Логика
Одделенски/Класен час gblagojco@yahoo.com
Филозофија
8 Георгиева Милица Одделенски/Класен час
Биологија milica_georgieva@yahoo.com
9   Гоцевска Васка
Филозофија vaska_gocevska@yahoo.com
Логика
10 Дамјанова Лидија
Македонски јазик и литература l_damjanova@yahoo.com
11 Дамјанова Лилјана       Математика
Математичка анализа

Одделенски/Класен час

 liljanadamjanova@yahoo.com
12 Даневска Стојка Аналитичка хемија

Биохемија

Хемија

stojkadanevska@yahoo.com
Анализа на храна

Инструментални анализи

Одделенски/Класен час

13 Демирова Желеанка Англиски јазик
Одделенски/Класен час dzeleanka@yahoo.com
14 Димитровска Весна Граѓанско образование
Одделенски/Класен час vedimi05@yahoo.com
Социологија
15 Димитровска Елена
Италијански јазик eli_trst@yahoo.com
16  Димитровска Ленче Контрола на производни процеси
Содржини програмирани од училиштето dimitrovska.lence@yahoo.com
Суровини,производи и амбалажа

Текстил,кожа и други сектори

Технологија на шиење
17 Димитровска Сања Француски јазик sanjafr@live.com
18  Димитровски Влатко
Спорт и спортски активности vlatko_dimitrovski@yahoo.com
Одделенски/Класен час
19 Иванов Миле Учење преку работа кај работодавач
mileivanov18@yahoo.com
20 Ивановска Билјана Класичен јазик
Латински јазик biljanalat@gmail.com
21 Илиевска Маца Одделенски/Класен час ilievska_maca@yahoo.com
Македонски јазик и литература
22  Јанакиев Никола
Македонски јазик и литература koko1965@mail.net.mk
23 Јанев Тони Одделенски/Класен час tonijanev65@yahoo.com
Спорт и спортски активности
24 Јовановски Александар Бизнис и претприемништво
Вовед во правото

Содржини орограмирани од училиштето

jovanovski.aleksandar@yahoo.com
Економија

Менаџмент

25 Јовановски Ненад Англиски јазик nenad_jovanovski@yahoo.com
26  Јовевска Мара Информатика
Програмски јазици
Информатичка технологија

Одделенски/Класен час

mjovevska@yahoo.com
27 Калаџиска Валентина Инструментални анализи
Учење преку работа кај работодавач kaladziska.v@gmail.com
28 Мијалчова Даниела Конструкција  на облека

Компјутерско конструирање на облека

Содржини програмирани од училиштето

Одделенски/Класен час

Техничко цртање

Технологија на шиење

mijalcovadaniela@yahoo.com
29 Николова Анета
Географија anikolova95@yahoo.com
30  Петровска Билјана
      Историја petrovskab@gmail.com
31 Постоловска Весна
Математика vesnapostolovska@yahoo.com
32 Самарџиска Лидија
Програмски јазици lsamardziska@yahoo.com
Информатика
33 Синадиновски Марина Биологија
Микробиологија на храна со санитација koneva_marina@yahoo.com
34 Соколовска Весна Одделенски/Класен час vesna.sokolovska@hotmail.com
Македонски јазик и литература
35 Среброва-Цветковска Ана
Хемија anasrebrovacvetkovska@yahoo.com
36 Стаменковска Роза
Алгебра
Математика rozemath@yahoo.com
Одделенски/Класен час
37 Стоичова Даниела  Технологија на храна од животинско потекло

Технологија на храна од растително потекло

Феријална практика

danielastoicova@yahoo.com
Учење преку работа кај работодавач

Хигиена на храна

Храна и исхрана

Содржини програмирани од училиштето

danielastoicova@yahoo.com
38 Стоичовска Татјана Менаџмент
Бизнис и претприемништво tanjastoicovska@yahoo.com
39 Стојанова-Ивановска Елизабета Математика stojanova.beti@yahoo.com
Линеарна алгебра и аналитичка геометрија
40 Стојковска Даниела Вовед во правото
Економија d_dimitrovska@yahoo.comv
Содржини програмирани од училиштето
41 Стојковска Душанка Одделенски/Класен час
Хемија dstojkovska@hotmail.com
42 Таушански Лидија Германски јазик
 Одделенски/Класен час lide_del@yahoo.com
43 Трајанова Елена Музичка уметност bestreview2016@gmail.com
Музичка култура
44 Трајковска Соња Математика sonjamat2019@yahoo.com
Одделенски/Класен час
45 Трајковски Трајче
Историја ttrajkovski@gmail.com
46 Трендафилова Сузана Нега на облека-изборен

Одделенски/Класен час

Операции и процеси

Организациско однесување

Производно-техничко образование

suzanatrendafilova@yahoo.com
Текстилно-кожарски суровини

Учење преку работа кај работодавач

Содржини предвидени од училиштето

suzanatrendafilova@yahoo.com
47  Цветковски Роберт
Физика robertcvetkovski2@gmail.com
Одделенски/Класен час
48 Џоревска -Костадиновска Анета
Естетика
Ликовна култура dejandelcevo@mail.bg
Ликовна уметност