Совет на родители


Организираната воспитно-образовна работа на учениците и на наставниците не би била целосна и успешна доколку не постои соработка на релацијата наставнициродители. Во рамките на оваа соработка, мошне успешно работи и Советот на родителите, кој најнепосредно и редовно се информира за сè што се случува во училиштето. Мислењето и ставовите на претставниците во Советот на родителите, како и нивните забелешки и сугестии, овозможуваат да се создадат подобри услови за живот и работа во училиштето.

Членови на Советот на родители се по двајца претставници од секоја учебна година кои се избираат на состаноците на Одбори на родители по години. За 2017/18 учебна година, тоа се следните родители:


 

С  П  И  С  О  К

На преставници во Советот на родители на училиштето учеб.2017/2018 год.

 

Р.бр. Име  и Презиме Клас мобилен Забелешка
1 Влатко Даневски  IV 071245006  

 

2 Тони Ивановски  III 070774621  

 

3 Валентина Даневска  III 07824709  

 

4 Златан Величков 078436232  

 

5 Снежана Ѓорѓиевска 072256833  

 

6 Дејан Орлов  II 077736818  

 

7 Сања Михаилова 071882828  

 

8 Ванчо Велевски 071373167  

 


На одржаните седници во текот на учебната година, се разгледуваат тековни работи потребни за функционирањето на училиштето, и тоа:

  • Годишниот извештај за работењето на училиштето во предходна учебна година;
  • Годишна програма за работата на Училиштето за тековна учебна година;
  • Се кооптираат на нови членови во Советот на родителите од I година;
  • Се избира на претседател на Советот на родителите;
  • Се разгледуваат и одобруваат програмите за реализација на екскурзии за учениците;
  • Се разгледува и анализира успехот на учениците во текот на класификационите периоди во учебната година и  се прави споредбена анализа со минатите учебни години (прво тримесечје, полугодие, трето тримесечје и крај на учебна година);
  • Се даваат предлог-мерки за надминување на констатирани слабости во успехот и редовноста на учениците;
  • Се даваат информација и се даваат одобрувања за хуманитарни активности во училиштето.
  • Се даваат информации за активности на училиштето за полагање државна матура.

Советот на родителите е вклучен и во работата на повеќето комисии во училиштето. Работата на Советот на родителите ја организира педагогот на училиштето во соработка со директорот на училиштето.


СОУ „ММ-Брицо„-Делчево

Д  Е  Л  Ч  Е  В  О