СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Голема спортска сала

     

Мала спортска сала

       

Отворено игралиште со атлетска патека