Стручни соработници

 

ПEДАГОГ

 

 • Планирање ,програмирање и организирање на воспитно образовната дејност;
 • Советодавна консултативна работа со наставници и ученици;
 • Водење на педагошка евиденција и документација;
 • Следење на реализација на наставниот процес ( посета на часови );
 •   Изготвување на Полугодишен и Годишен извештај за работа на училиштето;
 • Увид во годишни и тематски планирање на наставниците;
 •   Изрекување на педагошки мерки на учениците;
 •    Формирање на паралелки;
 •    Организирање на систематски прегледи на учениците;
 •    Учество во организирање и спроведување на Државна  и училишна матура,Завршен  испит;
 •     Барања од вработени за наставно образовната работа и отсуства од настава и работа;
 •   Издавање преведници,одлуки ,покани и други препратни документи  за изрекување на педагошки мерки;
 •  Барања од ученици по разни основи ( отсуства од настава,упатување на ученици на испит на годината,решенија за дополнителни испити и др.)

Цонева Дијана

 

dijanaconeva@yahoo.com

 

 

 

ПСИХОЛОГ

 

·         советување на родители – групна форма на работа со повеќе родители со слични проблеми,

·         професионална ориентација на учениците,

·         следење на учениците и унапредување во сите аспекти на нивниот развој,

·         анализа на одредени состојби, истражување на причини за одредени проблеми,

·         увид во педагошката евиденција,

·         издавање потврди за редовни ученици,

·         и други активности насочени кон подобрување на квалитетот на наставниот процес.

Рунтевска Славица

 

runtevskas@gmail.com

 

 

 

 

СОЦИОЛОГ

 

·         да следи, анализира и истражува карактеристични педагошки појави кои резултираат од социолошки причини и да нуди мерки за нивно расветлување, надминување или ублажување,

·         советодавна –консултативна работа со ученици, родители и натавници,

·         учество во организацијата на целокупниот воспитно-образовен процес во училиштето,

·         увид во педагошката евиденција и издавање на решенија за исправка на погрешни уписи во педагошката евиденција,

·         издавање втор примерок   на свидетелства и дипломи,

·         и други активности насочени кон подобрување на квалитетот на наставниот процес.

Илиевска Наташа

 

n_gocevska@yahoo.com

 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕКАР

 

·         се грижи за успешно  функционирање на библиотеката и средување на книжниот фонд,

·         Набавка и заведување на нови книги,

·         Работи на популаризација на книгите,

·         Водење на целокупната евиденција и давање на извештаи за состојбата со бесплатните учебници до МОН и други институции,

·         и други активности насочени кон подобрување на квалитетот на наставниот процес.

Митевска Вида

 

vidamitevska58@gmail.com