УЧИЛИШЕН ОДБОР

 


Училишниот одбор е орган на управување во училиштето. Тој брои дванаесет члена: тројца претставници од основачот на училиштето – општина Делчево, тројца претставници од родителите на учениците, еден член од Министерството за образование и наука, еден член од Стопанска комора и четири претставници од наставниците. Училишниот одбор на училиштето:

 •  го донесува Статутот;
 •  ја донесува Годишната програма за работа и го усвојува извештајот за работа;
 •  распишува јавен оглас за именување на директор;
 •  предлага годишен финансиски план до Министерството, предлага завршна сметка;
 •  дава мислење во врска со приговор на наставник и стручен соработник за оценката на нивната работа;
 •  дава мислење за именување и разрешување на директорот;
 •  ја разгледува реализацијата на Годишната програма за работа;
 •  разгледува и други прашања утврдени со Статутот на училиштето;

 С  П  И  С  О  К

                  НА ПРЕТСТАВНИЦИ ВО УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УЧИЛИШТЕТ

           КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА /07.12.2017 ГОД./

 • Од редот на наставниците:
 • Марина Синадиновски- наставник по Биологија во училиштето
 • Даниела Мијалчов-наставник по стручни предмети
 • Весна Димитровска-наставник по Социологија и Граѓанско образование и-ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ
 • Желеанка Демирова – наставник по Англиски јазик

 

 • Од редот на локалната самоуправа
 • Антонио Димитровски
 • Гоце Стоиловски и-ПРЕТСЕДАТЕЛ
 • Александра Петровска

 

 • Од редот на родителите  кои се од стариот состав
 • Тони Иванов
 • Валентина Даневска и
 • Златан Величков

истите се именувани за периодот до завршувањето на средното образование  на нивното дете.(Чл.88 став 8 од ЗСО-консолидиран текст)

 

 • Преставник од Министерството за образование и наука на РМ
 • Невенка Коларска

 

5.Преставник од  Стопанска комора

– Галаба Стојковска –управител на Фротекс компани ДОOЕЛ Делчево


 

                                                                                                СОУ „ММ-БРИЦО„

                                                                                                   Д  Е  Л  Ч  Е  В  О