УПИСИ 2018-2019 (28 ЈУНИ – второ пријавување)

Уписот за прва година  во првиот уписен рок – прво пријавување  заврши. Им честитаме и им благодариме на сите ученици што го избраа нашето училиште  за нивни иден предизвик во своето образование.

Второто пријавување во првиот уписен рок е на 28 јуни. Полуматурантите кои од било кои причини не се запишале тоа можат да го направат на 28 јуни.

Врз основа на  КОНКУРСOT за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2018/2019година  во Република Македонија  Училишната Комисија за запишување на ученици при СОУ „Методи Митевски – Брицо“ – Делчево , објавува

О Г Л А С    Н А    С Л О Б О Д Н И   М Е С Т А

За запишување ученици во прва година
ПРВ УПИСЕН РОК – второ пријавување на 28 јуни 2018 година
(учебна 2018/2019)

 

I.СЛОБОДНИ МЕСТА:

 

Гимназиско образование

108  во сите подрачја- со утврден минимум поени – 60 поени

 

Текстилно кожарска струка

68-(конгекциски техничар – текстилен техничар)

со утврден минимум поени –  35 поени

 

Хемиско технолошка струка

33 – (прехранбен техничар)

со утврден минимум поени – 35 поени

 

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на  28 јуни 2018 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на  29  јуни 2018 година.

Училишна Комисија за Запишување

                                                                                                     Претседател,

                                                                                                    Љупчо Прачкоски

УПИСИ 2018-2019

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта

за учебната 2018/2019 година во Република Македонија

 

СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени
Текстилно – кожарска струка – 68 ученици, 2 паралелки
– конфекциски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– текстилен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
Хемиско – технолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– прехранбен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

 

II. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Запишувањето на учениците во јавните средни училишта (во натамошниот текст:
училишта) во учебната 2018/2019 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со
Законот за средното образование, Законот за стручно образование и обука, Законот за
спортската академија и со овој Конкурс.
Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година
во јавните средни училишта, нема да биде обезбеден ако избраниот вид на образование
(струка) го има во општината, односно регионот. Наставата се изведува на македонски
јазик и кирилско писмо.
За припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од
македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, наставата во јавните средни училишта се
изведува на јазикот и писмото на соодветната заедница.
Условите за запишување на учениците се:
– да имаат завршено основно образование;
– да не се постари од 17 години;
– да се определиле за план и програма за еден од следните видови образование:
а) гимназиско образование;
б) стручно образование и обука;
в) средно уметничко образование;
г) средно образование за ученици со посебни образовни потреби;
– да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој Конкурс.

III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:
– пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од
училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е бесплатна);
– оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
– дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и
државни натпревари од (мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што
се од значење за струката односно изборното подрачје);
– извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ
Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписен рок со две
пријавувања во месец јуни.
Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 18 и 19 јуни 2018
година, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават
на 20 јуни 2018 година.
Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно
образование на 22 јуни 2018 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават
46
на 25 јуни 2018 година. Проверката на знаењата на учениците од заедниците ќе се
реализира на јазикот на кој што ученикот ја следел наставата во основното училиште.
По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците
кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната
доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа.
Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 28 јуни 2018
година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 29 јуни 2018
година.
За учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за
побрзо напредување, се организира втор уписен рок во месец август, во
училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок.
Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 23
август 2018 година, а резултатите од запишувањето на учениците ќе се објават на 24
август 2018 година.
Пријавувањето за програмата Меѓународна матура во Гимназијата “Јосип Броз
Тито” се врши од 7 до 17 мај 2018 година.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР
Критериуми за избор на учениците се:
− среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
− среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик,
странски јазик и два предмети што се од значење за струката);
− дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и
државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од
Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик и
наставни предмети што се од значење за струката односно изборното
подрачје;
− средна вредност од поени добиени за поведение.
Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број ученици од планираниот број
со еднаков број поени, ќе се организира квалификационо тестирање од предметите
значајни за струката.
Во средното уметничко образование (музичко, балетско и ликовно) и спортската
гимназија, училиштата утврдуваат дополнителни критериуми.
За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени
(општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири
и истиот број се множи со коефициент 10).
За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два
наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се
значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој
предмет).
За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие
најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено
место од државни натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III
место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.
47
За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение ученикот може
да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро
поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени.
Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто
одделение поделен со 4).
Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие
најмногу 80 поени.
Утврдениот број минимум поени за првото пријавување, се составен дел на овој
Конкурс.
Училиштата за второто пријавување, можат да го намалат утврдениот број на
минимум поени дадени во Конкурсот најмногу до 10 поени, освен за гимназиско
образование, економско – правна и трговска струка и здравствена струка.
Училиштата се должни со интерен оглас за второто пријавување да го истакнат
утврдениот минимум поени со кои е можно учениците да конкурираат за запишување во
определен план и програма. Објавувањето на минимумот поени треба да се изврши на 25
јуни 2018 година за второто пријавување.
За учениците кои завршиле деветто одделение во Република Македонија, а едно,
две или три одделенија (VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие
одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат истите критериуми за избор на
ученици дадени погоре.

Изменување на Конкурсот за запишување ученици

Врз основа на Конкурс за изменување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2018/2019 година во Република Македонија, Училишната комисија за запишување на ученици при Средното Општинско Училиште „Методи Митевски –Брицо“ – Делчево, објавува  измени на:

 

К О Н К У Р С О Т

За запишување на ученици во прва година во учебната 2018/2019 година

 

 

 

Во делот III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

Ставот 1, алинеја 3 „дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;“ се менува и гласи:

„дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;“.

Во делот V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Ставот 1, алинеја 3 „дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;“ се менува и гласи:

„дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;“.

Претседател на Училишната Комисија
за запишување на ученици

Прачковски Љупчо

 

 

 

 

Известување за матурантите

И З В Е С Т У В А Њ Е
За учениците кои полагаат државна матура по предметот МАТЕМАТИКА
за учебната 2017/2018 година

 

Локација и датум за полагање математика на 13.06.2018 година/среда/

Училиште и локација  каде ќе се полага испитот Назив и место на училиштата определени на локација во СОУ ,,Љупчо Сантов,, – Кочани, во кое учениците треба да го плагаат испитот по Математика
СОУ ,,ЉупчоСантов,, –Кочани 1.           СОУ ,,ЉупчоСантов,,-Кочани

2.           СОУ,,ВанчоПрке,,-Виница

3.            СОУ МилеЈаневски – Џингар–М.Каменица

4.           СОУ МетодијаМитевскиБрицо-ДЕЛЧЕВО

Превоз е обезбеден од страна на училиштето.Тргнување за Кочани од пред училиштето во 08:00 часот.Учениците со себе задолжително да носат  документ за лична идентефикација со ЕМБГ и фотографија /лична карта, пасош, ученичка книшка/. 

05.06 .2018 год.                                                                                                                                   СОУ ,,ММ-Брицо„-Д   Е   Л   Ч   Е   В   О

Д е  л  ч  е  в  о                                                                                                                                                        ВД Директор

                                                       ………….                                          …….           Љупчо Прачкоски

 

Се одржа семинар на тема „Роботика и дигитални компетенции“ во Струмица

 

Учениците од нашето училиште на 28.05.2018 учествуваа на интерактивен семинар по роботика и дигитална технологија кој се одржа во Струмица. Семинарот беше во организација на Фондацијата „Бугарска Памет“ од Р.Бугарија.
На семинарот покрај учениците од нашето училиште  присуствуваа  и ученици од четирите средни училишта од Струмица: гимназијата „Јане Сандански“, СОУ „Димитар Влахов“, СОУ „Никола Карев“ и ПСУ „Јахја Кемал“. Целта на семинарот беше младите да добијат поголеми познавање од полето на роботиката, вештачката интелегенција, 3Д принтерите и криптовалутите  т.е. со професиите на иднината  и конпетенциите кои ќе им бидат потребни за да бидат конкурентни на пазарот на трудот.

Во првиот дел од семинарот на тема  „Роботиката за подобра иднина“ учениците се запознаа и се дружеа  со хуманоидниот робот од Бугарија НАО,  проследено со презентација за програмирање на  робот. Презентацијата беше спроведена  од страна на Димаи Михнев еден од основачите на Роболига Бугарија кој е познат програмер и развоен инжинер.

 

Потоа беше спроведена интерактивна сесија склопување на робот модели со непосредно учество на учениците учесници на семинарот и турнир во борба на роботи при  што првото место го освои тимот на нашата ученичка Роберта Петровска од 1-2 клас.

 

Вториот дел од семинарот на тема „Што е криптовалута?“ беше спроведена од Бисер Манолев познат стручњак по финансии од Бугарија, кој на многу сликовит и едноставен начин ги запозна учениците со поимите криптовалута и  биткоин.

Пораката од семинарот е дека дигиталните компетенции се клучни за професиите на иднината и  еден од приоритетите  од програмата за трансгранично пријателство меѓу Македонија и Бугарија.

Галерија од слики од настанот можете да видите ТУКА

Образовно рандеву 2018

Младинска Асоцијација на Средните Стручни училишта во Македонија-МАССУМ, и оваа година беше организатор  на најголемата средношколска манифестација  – „Образовно рандеву 2018“.  Целите на МАССУМ е подобрување на личните вредности на учениците и нивна подготовка за светот на конкуренцијата преку лидерство, практична работа и учење. Тоа се постигнува преку развивање на способности /вештини за: комуникација, тимска работа, решавање на проблеми, организирање на активности, компетентно и напредно лидерство, градење самодоверба, постигање на успеси во натпревари, настапи, промоции.

На овогодинешното „Образовно рандеву“ во организација на МАССУМ кое се оддржа  на 21-22 април на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, нашите ученици зедоа учество во 5 категории:

  1. Модна ревија
  2. Маркетинг план
  3. Интрвју за работа
  4. Најдобра веб страна
  5. Најдобар штанд

 

Во  категоријата Најдобра веб страна учениците: Галабовски Христијан и Стојанов Кирил под менторство на професорот по информатика Јовевска Мара го освоија првото место.

 

 

 

 

 

 

 

Во категоријата Најдобар штанд тимот на ученици од прехрамбената струка, под менторство на професорот Атанасовска Јадранка го освоија второто место.

 

 

 

 

Исто така солидни успеси постигнаа и останатите категории.

 

 

Галерија со слики од  образовното рандеву 2018 може да видите тука.

Награди за учениците од ММБрицо на државниот натпревар по биологија

На одржаниот државен натпревар по биологија и оваа година учениците од нашето училиште постигнаа  висок успех.  Освоени се следните награди:

  1. Верица Ѓеоргиева II година    освои  I награда   под менторство на проф. Марина Синадиновски,
  2. Милена Начовска I година освои III награда под менторство на проф. Милица Георгиева,
  3. Елеонора Трајанова I година   освои III награда под менторство на проф. Милица Георгиева,
  4. Марија Николовска IV година доби пофалница под менторство на проф. Марина Синадиновски,

Честитки и за учениците и за менторите и следната година со уште поголеми успеси.

Комплетните резултати од натпреварите по биологија можете да ги видите тука.

Избрани најдобрите 10 матуранти од СОУ „М.М.Брицо“

И оваа година традиционално беа избрани  најдобрите 10  матуранти за кои Локалната самоуправа и Градоначалникот на Општина Делчево обезбедија четиринаесет дневно патување низ Европа како награда за вложениот труд постигнатите резултати и успеси.

Целта на оваа награда е да им се оддаде јавно признание на најдобрите, и мотивација за идните ученици од нашетоучилиште.

Комисијата составена од директорот на СОУ „М.М.Брицо“, училишниот педагог и класните раководители за најдобри матуранти согласно Правилникот за истакнување пофалување и  наградување на учениците ги прогласи следните ученици: Иван Даневски, Марија Николовска, Бојана Захариева, Никола Џабирски, Даниел Цоневски, Ивана Стојчевска, Билјана Стојановска, Викторија Димовска, Кристина Ангеловска и Ана Тасевска.

Епитетот првенец на генерацијата му припадна на ученикот Иван Даневски.