Прва работилница од проектот „Со селекција на отпадот до почиста животна средина“

Преку селекцијата на најчесто создаваниот отпад во јавните институции, пластика и хартија, се поттикнува општествена одговорност на поединецот за неговото влијание врз зачувување на природата.
Преку намалување на емисијата на различни полутанти во животната средина ќе се придонесе за намалувањето на нејзиното загадување. Предуслов за постигнување на ваквата цел е отпадот да се селектира за да може да се рециклира или повторно да се употребува.


Преку проектот „Со селекција на отпадот до почиста животна средина“ се планира да се постигнат следните цели:
1. Да се подигне еколошката свест на учениците во образовните институции
2. Да се поттикнат учениците на општествено одговорни активности преку проширување на нивната активност на локалните институции
3. Да ги променат своите навики, од загадувачи да преминат во зачувувачи на животната средина
4. Да добијат економски бенефит

Со цел зачувување на чистиот амбиентален воздух од општината го искористија настанот за да ја најават акцијата за пошумување која ќе се реализира на 23 ноември 2019 година. На оваа акција учество ќе земат и нашите ученици со своите професори.

Соработка меѓу средните училишта во регионот

Денес во делчевската гимназија беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу средношколските воспитно образовни установи од Делчево, Берово и Кочани. Меморандумот го потпишаа Љупчо Прачкоски, директорот на СОУ „М.М.Брицо“, Сашко Корчовски, директор на СОУ „Ацо Русковски“ од Берово и Игор Христов, директор на СОУ „Љупчо Сантов“ од Кочани.

Потпишувањето на овој меморандум како што истакна Љупчо Прачкоски, директор на делчевската гимназија е само продолжување на претходната соработка помеѓу трите гимназии.

-Ова се гимназии со кои имаме долга соработка и еве денес и официјално ја потврдуваме на еден заеднички документ преку кој ќе можеме да ги зацврстиме нашите идеи и да ги преточиме во заеднички проекти во интерес пред се на самите ученици. Учениците се тие кои преку своите заеднички активности во иднина ќе придонесат да бидеме успешен пример, не само во источниот дел на Македонија туку и во цела држава, истакна Прачкоски.

За самите ученици со овој документ тие ќе имаат можност заеднички да соработуваат во повеќе области од воспитно-образовниот процес.

-Многу сме среќни и возбудени заради оваа соработка, бидејки имаме одлични идеи и ако се споиме како тим, ние децата од Делчево и Берово можеме да постигнеме многу“, рече Милена Глигорова од кочанската гимназија.

-Среќен сум што нашите училишта ќе соработуваат и притоа ќе имаме прилика да соработуваме бво многу проекти“, истакна Леонид Петровски од делчевската гимназија.

-Очекуваме големи проекти за размена на информации и знаења и големи награди кои заедно ќе ги добиеме, додаде Иван Стојановски од ОСУ „Ацо Русковски“ од Берово.

Во рамки на денешните активности гостите од Кочани и Берово имаа можност да поразговараат околу првите конкретни проекти кои би ги реализирале како дел од оваа заедничка соработка. Исто така се запознаа со културно-историските знаменитости на Делчево.

Делегација на СОУ “Методи Митевски – Брицо” положи цвеќе по повод Денот на македонската револуционерна борба

Денеска   со почеток во 10.00 часот, со полагање на свежо цвеќе пред споменикот на патронот на Делчево и идеологот на македонската револуционерна борба од илинденскиот период, Гоце Делчев, беше одбележан 23.Октомври- Денот на македонската револуционерна борба.

Претставници на нашата гимназија предводени од директорот Љупчо Прачкоски заедно положија свежо цвеќе и се поклонија пред ликот на Гоце Делчев оддавајки им почит на сите припадници на МРО и она што тие го направиле за македонскиот народ и држава, во минатото.

Во рамки на свечената програма беше прочитан пригоден реферат, по што следуваше богата културно-уметничка програма, приредена од страна на членовите на КУД “Гоце Делчев“ од Делчево.

КОНКУРС за запишување на ученици за учебната 2019/2020 година

Врз основа на К О Н К У Р С O T за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2019/2020  година во Република Северна Македонија,  Училишната комисија за запишување на ученици при СОУ „Методи Митевски   Брицо“ – Делчево, објавива

 

О Г Л А С

За запишување ученици во прва година  во учебната 2019/2020 година

 I . БРОЈ НА УЧЕНИЦИ

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки според наставните планови и програми за:

 

    Гимназиско образование   – 170   ученици,   5 паралелки,   60 минимум поени

   Текстилно – кожарска струка – 68 ученици, 2 паралелки
– техничар за изработка на облека мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за моделирање на облека мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
  Хемиско – технолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка
– прехранбен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

 

II. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Запишувањето на учениците во училиштето во учебната 2019/2020 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средното образование, Законот за стручно образование и обука, Конкурсот и интерниот oглас.

 

Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година во јавните средни училишта, нема да биде обезбеден ако избраниот вид на образование (струка) го има во општината, односно регионот. Наставата се изведува на македонски јазик и кирилско писмо.

Условите за запишување на учениците се:

–    да имаат завршено основно образование;

–    да не се постари од 17 години;

–    да се определиле за план и програма за еден од следните видови образование:

а) гимназиско образование;

б) стручно образование и обука;

– да ги исполнуваат критериумите утврдени со  Конкурс и интерниот оглас и тоа за:

 

а) гимназиско образование;

б) стручно образование и обука;

 

а)  Гимназиско образование  со утврден минимум поени – 60 поени со кои ќе можат учениците да конкурираат за запишување во гимназиско образование во првиот уписен рок- прво пријавување со тоа што при самиот упис да се определат согласно своите афинитети, за соодветното подрачје и комбинација (А или Б) што ќе ја изучуваат во текот на нивното образование и тоа:

 

– природно – математичко подрачје (комбинација А),
– природно – математичко подрачје (комбинација Б),

– општествено – хуманистичко подрачје (комбинација А),
– општествено – хуманистичко подрачје (комбинација Б),

– јазично – уметничко подрачје (комбинација А) и
– јазично – уметничко подрачје (комбинација Б).

 

б) Текстилно-кожарска струка

– техничар за изработка на облека 4 годишно траење со утврден минимум – 45 поени,

– техничар за моделирање на облека 4 годишно траење со утврден минимум – 45 поени,

Со кои ќе можат учениците да конкурираат за запишување во текстилно-кожарска струка во првиот уписен рок – прво пријавување.

 

в) Хемиско-технолошка струка

– прхранбен техничар 4 годишно траење со утврден минимум – 45 поени, со кои ќе можат учениците да конкурираат за запишување во хемиско-технолошка струка во првиот уписен рок – прво пријавување.

 

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во одредено јавно средно училиште ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот за соодветните наставни планови и програми и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаење и вештини во соодветното училиште.

 

III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:

–       пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е бесплатна);

–       оригинални свидетелства од VI до IX одделение;

–       дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;

–       извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

 

IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписен рок со три пријавувања, две пријавувања во месец јуни и еднопријавувања во месец јули.

Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 17 и 18 јуни 2019 година, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 19 јуни 2019 година.

По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната документација на учениците во рок од 48 часа.

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 24 и 25 јуни 2019 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 26 јуни2019 година.

Третото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 1 јули 2019 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 2 јули2019 година.

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок, на 26 август 2019 година за што доставуваат доказна документација.

 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Критериуми за избор на учениците се:

−    среден успех на ученикот од VI до IX одделение;

−    среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);

−    дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;

−    средна вредност од поени добиени за поведение.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено место од државни натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.

За средна вредност од поените за поведение од VI доIX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).

Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени.

Утврдениот број минимум поени за првото пријавување, се составен дел на овој Конкурс.

Училиштата по првото пријавување, можат да го намалат утврдениот број на минимум поени дадени во Конкурсот најмногу до 10 поени, освен за гимназиско образование, економско – правна и трговска струка и здравствена струка.

Училиштата се должни со интерен оглас за второто пријавување, односно третото пријавување да го истакнат утврдениот минимум поени со кои е можно учениците да конкурираат за запишување во определен план и програма.Објавувањето на минимумот поени треба да се изврши на 21 јуни 2019 година за второто пријавување, односно на 28 јуни 2019 година за третото пријавување.

За учениците кои завршиле деветто одделение во Република Северна Македонија, а едно, две или три одделенија (VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат истите критериуми за избор на ученици дадени погоре.

 

VI. ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРНИ ОГЛАСИ

Јавните средни училишта интерните огласи ги објавуваат на јавно место во училиштето најдоцна до 19 април 2019 година, во рамките на вкупниот број на ученици и паралелки утврдени со овој Оглас.

 

VII. ИЗБОР И ЗАПИШУВАЊЕ

Изборот и запишувањето на учениците се врши  согласно планот и програмата  за кој ученикот се определил  врз основа на вкупниот број  поени што се пресметуваат оделно за секој кандидат.

Вкупниот број на поени се утврдува според критериумите за избор утврдени во глава V од огласот.

При пријавувањето се препорачува  на учениците документите да не се праќаат по пошта. Пријавувањето се врши лично од ученикот односно родителот/старателот.

 

 

Во рамките на утврдениот број ученички места во огласот имаат право да се запишаат и учениците кои ја повторувале годината  со право да го задржат статусот на ученик за иста струка – вид на образование во училиштето.

ОБВРСКА НА УЧЕНИЦИТЕ КОИ ЈА ПОВТОРУВАЛЕ ГОДИНАТА  СО ЗАВРШУВАЊЕТО НА НАСТАВНАТА ГОДИНА  Е ДА СЕ ПРИЈАВАТ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК.

 

 

  П Р Е Г Л Е Д

          на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во

                       критериумите за рангирање на успехот на учениците

 

    1                        2                     3                        4
 

Ред.

бр.

 

 

С Т Р У К А

( вид на образование)

односно изборното подрачје

 

 

Наставни предмети кои

се задолжителни

 

 

Наставни предмети кои се  од значење за струката,

 

   1 Текстилно- кожарска  4г.т мајчин и странски јазик – хемија, математика
   2 Хемиско- технолошка 4г.т мајчин и странски јазик – хемија, математика
   3 Гимназиско образование:

 

-Природно – математичко подрачје (комбинација А)

-Природно – математичко подрачје (комбинација Б)

-Општествено – хуманистичко подрачје (комбинација А)

-Општествено – хуманистичко подрачје (комбинација Б)

 

-Јазично – уметничко подрачје (комбинација А)

 

-Јазично – уметничко подрачје (комбинација Б)

 

 

мајчин и странски јазик

Математика, Физика

 

Математика,Биологија

 

Математика,Историја

 

Математика,Историја

 

Математика,Историја

 

Математика,Историја

  

 

Училишна комисија за запишување
Претседател
Љупчо Прачкоски

Се одржа семинар на тема „Претприемништво и високи технологии“ во Делчево

На 16.11.2018 година во Делчево се одржа семинар на тема „Претприемништво и високи технологии“  . На  семинарот зедоа учество околу 220 ученици од градовите :  Делчево, Виница, Берово, Пехчево, Македонска Каменица  и Струмица.  Семинарот се изведе во организација на фондацијата „Бугарска памет“ од Р.Бугарија и тоа е една од повеќето активности на фондацијата  од  меѓугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија.

Целта на семинарот е  учениците да се здобијат со поголеми познавања за иновациите од светот на технологијата како што се: вештачка интелегенција, роботика, виртуелна реалност, 3Д принтери,  криптовалути. Стекнувањето со дигиталните знаења е многу значајно за учениците затоа што тие треба правилно да  ја изберат својата идна професија и да се подготват за технолошката иднина што ги очекува, за да бидат конкурентни на европскоит пазар на труд.

Предавачи на семинарот беа врвни иноватори, дигитални специјалисти, творци и лидери во сверата на роботиката.

Семинарот го отвори виртуелниот водич Наум. Потоа збор зедоа  градоначалникот на Делчево – Горан Трајковски и претставникот од фондацијата Живко Костуров.

 

Прв предавач беше Борис Христов кој ги запозна присутните со тајните  на изработка на квалитетна презентација. Потоа продолжи финансовиот експерт Бисер Манолов   кој зборуваше за блокчејн технологијата  и иднината на криптовалутите. По паузата за ручек продолжи Бојан Станков  на тема „Роботика за подобра иднина“.  Потоа беше спроведена интерактивна работилница склопување на робот модели со непосредно учество на учениците учесници на семинарот и турнир во борба на роботи.

 

На крајот  на турнирот беа  прогласени победниците  и поделени медалите за 1, 2 и 3 место.

 

На семинарот беше презентирана и работата на 3Д принтерите, ласерска тастатура и виртуела реалност.

Пораката од семинарот е дека дигиталните компетенции се клучни за професиите на иднината, затоа е потребно надградување на капацитетите на учениците во делот на информатичките технологии и продлабочување на соработката на образовните институции од двете страни на границата.

Учениците од III-2 клас во посета на метеоролошката станица во Виница

На 16.10.2018 година како дел од програмата на училиштето за учебната 2018-2019 година, се реализира  воннаставна активност на тема „Следење, мерење и прогноза на време“   со учениците од III-2 клас под менторство на наставникот по географија –Георгиевски Сребран.  Активностите беа реализирани во метеополошката станица во Виница.  Во исто време, со предходен договор, во метеоролошката станица пристигнаа   и ученици од СОУ „Љупчо Сантов“ од Кочани и сите активности ги следеа заедно.

  

Беа презентирани расположливите капацитети  на мерните инструменти, апарати и уреди кои се користат за мерење на климатско-метеоролошките појави за регионот на Кочанската котлина и пошироко. Презентацијата ја изврши  дипломиран метеоролог- вработен во метеоролошката станица. Учениците пројавија голем интерес кан презентацијата и зедоа активно учество со поставување на бројни прашања, за кои добија и стручни одговори од презентерот.

  

   

По завршената посета  двете групи ученици заедно со своите професори се упатија  во планирана и договорена посета на  СОУ „Љупчо Сантов“ од Кочани.  Таму беа почестени со срдечно и топло добредојде од страна на директорот на училиштето Игор Христов – дипломиран правник и направија кратка прошетка низ училишните простории.

Потоа учениците и од двете училишта одржаа заеднички отворен час на кој дискутираа за реализираната посета на метеоролошката станица  и позитивните ефекти од заедното учество  на ученици од различни градови  на иста активност. Посетата беше заокружена и со заедничка прошетка низ градот Кочани по што учениците се вратија во Делчево.

Семинар „Модернизација на техничкото образование“

На 23 и 24 август во Штип се одржа семинар  како дел од проектот за развивање вештини и подршка на иновации организиран од МОН и ЦСОО.  За прилагодување  на современиот пазар на труд потребни се промени  во стручното образование. Целта на семинарот е да се развие по темелно образование што подоцна ќе овозможи и подобар избор на занимања, да се прошират можностите за вработувања и поголем успех во професионалниот живот.

На семинарот од нашето училиште  зедоа учество 9 наставници кои се запознаа со новиот концепт  за модернизација на техничкото образование кој е планиран да се воведе од следната 2019/2020 учебна година.

УПИСИ 2018-2019 (28 ЈУНИ – второ пријавување)

Уписот за прва година  во првиот уписен рок – прво пријавување  заврши. Им честитаме и им благодариме на сите ученици што го избраа нашето училиште  за нивни иден предизвик во своето образование.

Второто пријавување во првиот уписен рок е на 28 јуни. Полуматурантите кои од било кои причини не се запишале тоа можат да го направат на 28 јуни.

Врз основа на  КОНКУРСOT за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2018/2019година  во Република Македонија  Училишната Комисија за запишување на ученици при СОУ „Методи Митевски – Брицо“ – Делчево , објавува

О Г Л А С    Н А    С Л О Б О Д Н И   М Е С Т А

За запишување ученици во прва година
ПРВ УПИСЕН РОК – второ пријавување на 28 јуни 2018 година
(учебна 2018/2019)

 

I.СЛОБОДНИ МЕСТА:

 

Гимназиско образование

108  во сите подрачја- со утврден минимум поени – 60 поени

 

Текстилно кожарска струка

68-(конгекциски техничар – текстилен техничар)

со утврден минимум поени –  35 поени

 

Хемиско технолошка струка

33 – (прехранбен техничар)

со утврден минимум поени – 35 поени

 

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на  28 јуни 2018 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на  29  јуни 2018 година.

Училишна Комисија за Запишување

                                                                                                     Претседател,

                                                                                                    Љупчо Прачкоски

УПИСИ 2018-2019

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта

за учебната 2018/2019 година во Република Македонија

 

СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени
Текстилно – кожарска струка – 68 ученици, 2 паралелки
– конфекциски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– текстилен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
Хемиско – технолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– прехранбен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

 

II. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Запишувањето на учениците во јавните средни училишта (во натамошниот текст:
училишта) во учебната 2018/2019 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со
Законот за средното образование, Законот за стручно образование и обука, Законот за
спортската академија и со овој Конкурс.
Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година
во јавните средни училишта, нема да биде обезбеден ако избраниот вид на образование
(струка) го има во општината, односно регионот. Наставата се изведува на македонски
јазик и кирилско писмо.
За припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од
македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, наставата во јавните средни училишта се
изведува на јазикот и писмото на соодветната заедница.
Условите за запишување на учениците се:
– да имаат завршено основно образование;
– да не се постари од 17 години;
– да се определиле за план и програма за еден од следните видови образование:
а) гимназиско образование;
б) стручно образование и обука;
в) средно уметничко образование;
г) средно образование за ученици со посебни образовни потреби;
– да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој Конкурс.

III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:
– пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од
училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е бесплатна);
– оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
– дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и
државни натпревари од (мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што
се од значење за струката односно изборното подрачје);
– извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ
Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписен рок со две
пријавувања во месец јуни.
Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 18 и 19 јуни 2018
година, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават
на 20 јуни 2018 година.
Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно
образование на 22 јуни 2018 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават
46
на 25 јуни 2018 година. Проверката на знаењата на учениците од заедниците ќе се
реализира на јазикот на кој што ученикот ја следел наставата во основното училиште.
По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците
кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната
доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа.
Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 28 јуни 2018
година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 29 јуни 2018
година.
За учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за
побрзо напредување, се организира втор уписен рок во месец август, во
училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок.
Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 23
август 2018 година, а резултатите од запишувањето на учениците ќе се објават на 24
август 2018 година.
Пријавувањето за програмата Меѓународна матура во Гимназијата “Јосип Броз
Тито” се врши од 7 до 17 мај 2018 година.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР
Критериуми за избор на учениците се:
− среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
− среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик,
странски јазик и два предмети што се од значење за струката);
− дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и
државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од
Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик и
наставни предмети што се од значење за струката односно изборното
подрачје;
− средна вредност од поени добиени за поведение.
Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број ученици од планираниот број
со еднаков број поени, ќе се организира квалификационо тестирање од предметите
значајни за струката.
Во средното уметничко образование (музичко, балетско и ликовно) и спортската
гимназија, училиштата утврдуваат дополнителни критериуми.
За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени
(општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири
и истиот број се множи со коефициент 10).
За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два
наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се
значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој
предмет).
За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие
најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено
место од државни натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III
место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.
47
За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение ученикот може
да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро
поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени.
Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто
одделение поделен со 4).
Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие
најмногу 80 поени.
Утврдениот број минимум поени за првото пријавување, се составен дел на овој
Конкурс.
Училиштата за второто пријавување, можат да го намалат утврдениот број на
минимум поени дадени во Конкурсот најмногу до 10 поени, освен за гимназиско
образование, економско – правна и трговска струка и здравствена струка.
Училиштата се должни со интерен оглас за второто пријавување да го истакнат
утврдениот минимум поени со кои е можно учениците да конкурираат за запишување во
определен план и програма. Објавувањето на минимумот поени треба да се изврши на 25
јуни 2018 година за второто пријавување.
За учениците кои завршиле деветто одделение во Република Македонија, а едно,
две или три одделенија (VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие
одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат истите критериуми за избор на
ученици дадени погоре.

Изменување на Конкурсот за запишување ученици

Врз основа на Конкурс за изменување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2018/2019 година во Република Македонија, Училишната комисија за запишување на ученици при Средното Општинско Училиште „Методи Митевски –Брицо“ – Делчево, објавува  измени на:

 

К О Н К У Р С О Т

За запишување на ученици во прва година во учебната 2018/2019 година

 

 

 

Во делот III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

Ставот 1, алинеја 3 „дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;“ се менува и гласи:

„дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;“.

Во делот V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Ставот 1, алинеја 3 „дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;“ се менува и гласи:

„дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;“.

Претседател на Училишната Комисија
за запишување на ученици

Прачковски Љупчо