World Space Week

Во рамките на меѓународниот проект “World Space Week” со седиште во Република Србија, учениците од  IV-1 клас од опшествено-хуманистичко подрачје и тоа Магдалена Ивановска, Бојана Симовска, Габриела Христовска и Невенка Василева а под менторство на професор Билјана Ивановска со низа активности и истражувања се вклучија во одбележување на светската недела на Вселената од 4-10 Октомври 2019 година.

Истражувањата  понатаму ги продолжија со ученици од II година и тоа Анастасија Симовска, Ангела Анакиевска и Ана Алексовска. Учениците под менторство на професорите Роберт Цветковски и Билјана Ивановска направија истражување за локалитетот Кокино. Истражувањето го презентираа пред голем број на ученици и вработени во училиштето. За реализираните активности сите горе споменати ученици и професори се здобија со сертификати за учество на манифестацијата.