АДМИНИСТРАЦИЈА

    –Советник за општи и нормативно правни работи- правен секретар –

Марија Николовски

вршење на нормативно-правни работи

– Благајник/Самостоен референт за благајна

      Симона Спасевски spasovskisimona@gmail.com

Остварување на законско и ефикасно работење во насока на извршување на административните работи во училиштето

-Секретар/Технички секретар/ Виш референт за деловно работење-

           Марија Велкова

marija_osigur@yahoo.com

Остварување и подршка на функциите од делокругот на административно-техничките работи и задачи во согласност со прописите од областа на архивското работење.