ДИРЕКТОР


Директор

Дијана Цонева

Директорот е раководен орган на училиштето, кој е одговорен за законитоста во работењето на училиштето, се грижи за статусот и положбата на вработените, ја организира и ја раководи воспитно-образовната работа, самостојно донесува одлуки и го застапува училиштето пред надворешни лица. Тој има важна улога во креирањето и реализирањето на воспитно-образовните задачи и развојната политика на училиштето.

Учениците се главната причина заради која сме во училиштето, главната причина заради која работиме, се трудиме, вложуваме… Токму тие – учениците – се нашата иднина, идните столбови на нашето општество… 

Нивните желби и потреби се несомнено големи, па во таа насока правиме сè што можеме за нивниот престој во училиштето да биде попријатен и тие навистина да почувствуваат дека тоа е нивниот втор дом.