КАБИНЕТИ

Кабинет по хемија

    

    

Кабинет по физика

    

    

Кабинет по биологија

Кабинет по информатика

Кабинет со смарт табла

    

Кабинет по музичка уметност

    

     

Кариерен центар

     

Работилница со машини за шиење