Конкурс за запишување ученици во СОУ„Методи Митевски – Брицо“- Делчево за учебната 2023/2024 година

Врз основа на  К О Н К У Р С О Т за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2023/2024  година во Република Северна Македонија, Училишната Комисија за запишување на ученици при Средното Општинско Училиште “Методи Митевски-Брицо”-Делчево, објавува

О  Г  Л  А  С

За запишување ученици во Прва година  за  учебната 2023/2024 година

  1. Во прва година во училиштето ќе се запишат 186 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програми за:

Гимназиско образование -136 ученици, 4 паралелки, 60 поени минимум

Текстилно -кожарска струка -25 ученици, 1 паралелка

-техничар за изработка на облека/ техничар за моделирање на облека, 45 поени минимум

   *(соработка со компанииите ВИТЕКС, НЕ-ФИ, Крзно Текс, ЛУКА-ТЕКС, ММЦ ПРОГРЕС)

Хемиско-технолошка струка–25 ученици,1 паралелка

-прехранбен техничар,  45 поени минимум

   *(соработка со компанииите Луна гив, Комби, РУДИНЕ, Палма биф, Дамјанов дел, Пицерија Панорама)

  1.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ

 Запишувањето на учениците во училиштето  во учебната 2023/2024 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средното образование, Законот за стручно образование и обука и со овој Конкурс.

Условите за запишување на учениците во прва година се:

 – да имаат завршено основно образование;

 – да не се постари од 17 години;

 – да се определиле за план и програма за еден од следните видови образование:

 а) Гимназиско образование со утврден минимум поени – 60 поени со кои ќе можат учениците да конкурираат  за запишување во гимназиското образование  во првиот уписен рок-Прво пријавување, со тоа што при самиот упис да се определат согласно своите афинитети, за соодветното подрачје и комбинација (А или Б) што ќе ја изучуваат во текот на нивното образование и тоа:

природно – математичко подрачје (комбинација А или Б),
општествено – хуманистичко подрачје (комбинација А или Б) и
– јазично – уметничко подрачје (комбинација А или Б).

 б) стручно образование и обука (техничко образование со четиригодишно траење)

Текстилно -кожарска струка -25 ученици, 1 паралелка

-техничар за изработка на облека/ техничар за моделирање на облека, 45 поени минимум

Хемиско-технолошка струка–25 ученици,1 паралелка

-прехранбен техничар,  45 поени минимум

 – да ги исполнуваат критериумите утврдени со Конкурс и овој Оглас.

Критериуми за избор на учениците се:

 − среден успех на ученикот од VI до IX одделение;

 − среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);

− дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;

 − средна вредност од поени добиени за поведение од VI до IX одделение.

Во средното образование за ученици со посебни образовни потреби се вклучуваат ученици според видот и степенот на попреченост.

 Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во одредено јавно средно училиште ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот за соодветните наставни планови и програми и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаења и вештини во соодветното училиште.

Бесплатен превоз на учениците кои ќе се запишат во прва година во јавните средни училишта нема да биде обезбеден, ако избраниот вид образование (струка или насока) го има во општината, односно регионот.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех  од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10). За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

 За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие:

 – За освоена прва награда или златен медал на меѓународен натпревар 5 поени, втора награда или сребрен медал 4 поени и трета награда или бронзен медал 3 поени.

– За освоено место од државни акредитирани натпревари: за I место – 3 поени, за II место – 2 поени и за III место – 1 поен.

За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение, ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).

Утврдениот минимум број поени за првото пријавување е составен дел на овој оглас.

III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

               По објавувањето на ранг листатата, учениците кои се на листата ја доставуваат следната документација:

– пријава за запишување (пријавата за запишување ја изготвува Министерството за образование и наука и ја објавува на официјалната веб страница);

 – оригинални свидетелства од VI до IX одделение; – дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката, насоката, односно изборното подрачје;

– извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписен рок со две пријавувања во месец јуни. Пријавувањето на учениците ќе се врши преку електронско аплицирање, преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука https://e-uslugi.mon.gov.mk со специјална најава за средношколци преку сопствените кориснички сметки на Schools.mk.

            Првото пријавување на учениците ќе се врши на 20 јуни до 24.00 часот и на 21 јуни 2023 година до 15:00 часот. Ранг листата на запишани ученици се објавува на 22 јуни 2023 година на https://euslugi.mon.gov.mk и на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 09:00 часот. Доставувањето на потребената документација до училиштата е на 22 јуни од 12.00 до 19.00 часот и на 23 јуни од 07.00 часот до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 24 јуни 2023 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.

Квалификациско тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 26 јуни 2023 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 26 јуни 2023 година, на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.

Второто пријавување на учениците ќе се врши на 27 јуни до 24.00 часот и на 28 јуни 2023 година до 15:00 часот. Ранг листата на запишани ученици се објавува на 29 јуни 2023 година на https://euslugi.mon.gov.mk и на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 09:00 часот. Доставувањето на потребената документација до училиштата е на 29 јуни од 12.00 до 19.00 часот и на 30 јуни од 07.00 часот до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 1 јули 2023 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.

Квалификациско тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 3 јули 2023 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 3 јули 2023 година, на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок. Пријавување на учениците ќе се врши на 21 август до 24.00 часот. Ранг листата на запишани ученици се објавува на 22 август 2023 година на https://e-uslugi.mon.gov.mk и на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 09:00 часот. Доставувањето на потребената документација до училиштата е на 22 август од 10.00 до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето ќе се објави на 23 август 2023 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.

По објавување на конечната ранг листа со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 24 часа, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната документација на учениците во рок од 24 часа.

V. НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

Јавните средни училишта се должни интерните огласи ги објавуваат на јавно место во училиштето најдоцна до 19 април 2023 година, во рамките на вкупниот број на ученици и паралелки утврдени со овој Конкурс.

Училиштата по првото пријавување, можат да го намалат утврдениот број на минимум поени дадени во Конкурсот најмногу до 10 поени, освен за упис во гимназиско образование, економско – правна и трговска струка и здравствена струка, каде намалувањето на утврдениот број на поени минимум не е дозволено.

Училиштата се должни со интерен оглас за второто пријавување, односно третото пријавување да ги истакнат утврдените минимум поени со кои е можно учениците да конкурираат за запишување во определен план и програма. Објавувањето на минимумот поени треба да се изврши на 26 јуни 2023 година за второто пријавување.

За учениците кои завршиле деветто одделение во Република Северна Македонија, а едно, две или три одделенија (VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат истите критериуми за избор на ученици дадени погоре.

VI. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

Надзор над спроведување на овој Конкурс врши Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат и овластените просветни инспектори на општините.

                    Училишна Комисија за запишување

           

Интерен оглас СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчевo

Брошура за идните ученици