НАСТАВА

СОУ „Методи Митевски – Брицо“   Делчево

 Денес во  рамките на училиштето  функционираат гимназиско и стручно образование.

Во гимназиското образование се застапени следните подрачја:

  1.    ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКО ПОДРАЧЈЕ  – Комбинација А,
  2.    ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКО ПОДРАЧЈЕ  – Комбинација Б,
  3.     ЈАЗИЧНО-УМЕТНИЧКО ПОДРАЧЈЕ – Комбинација А,
  4.     ОПШТЕСТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКО ПОДРАЧЈЕ – Комбинација А,
  5.     ОПШТЕСТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКО ПОДРАЧЈЕ – Комбинација Б,

Во стручното образование се застапени следните струки:

  1.   ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА СТРУКА  – Образовен профил: КОНФЕКЦИСКИ ТЕХНИЧАР
  2.   ХЕМИСКО ТЕХНОЛОШКА СТРУКА – Образовен профил: ПРЕХРАНБЕН ТЕХНИЧАР

Нашето училиште е воспитно образовна институција со воспоставен систем на демократски вредности што се рефлектираат преку здрава,  безбедна, дисциплинирана и стимулативна средина за учење во која се негува современа актуелна училишна култура и овозможува градење на младите луѓе во интелектуално емотивно социјално морално зрели личности достојни за почит во општеството.

Главните цели на училиштето се  учениците  да се здобијат со трајни и употребливи знаења, со креативни и практични вештини овозможувајќи им своите интереси и способности да ги применат во сите области на работата и животот.