Организација на наставата во СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево

Наставата за учениците во СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево ќе се изведува во една смена со учење на далечина. Наставата започнува  во 8:00 часот, а зaвршува во 12:50 часот. Часот трае 35 минути. Меѓу часовите има мал одмор од 5 минути. Големиот одмор е меѓу 3 и 4 час и трае 20 минути.