ПАРТНЕРСТВА

Нашето училиште негува партнерства, пријателства и соработка со многу училишта, институции, невладини организации и фирми. Тоа преставува вистински полигон за креативна размена на идеи и  позитивна енергија, меѓусебно помагање и соработка. Придобивките од таа соработка   се многу значајни  и ќе продолжат да се надградуваат и продлабочуваат со досегашните но, и идни пријатели.