Семинар „Модернизација на техничкото образование“

На 23 и 24 август во Штип се одржа семинар  како дел од проектот за развивање вештини и подршка на иновации организиран од МОН и ЦСОО.  За прилагодување  на современиот пазар на труд потребни се промени  во стручното образование. Целта на семинарот е да се развие по темелно образование што подоцна ќе овозможи и подобар избор на занимања, да се прошират можностите за вработувања и поголем успех во професионалниот живот.

На семинарот од нашето училиште  зедоа учество 9 наставници кои се запознаа со новиот концепт  за модернизација на техничкото образование кој е планиран да се воведе од следната 2019/2020 учебна година.

One Reply to “Семинар „Модернизација на техничкото образование“”

Leave a Reply