Совет на родители


Организираната воспитно-образовна работа на учениците и на наставниците не би била целосна и успешна доколку не постои соработка на релацијата наставнициродители. Во рамките на оваа соработка, мошне успешно работи и Советот на родителите, кој најнепосредно и редовно се информира за сè што се случува во училиштето. Мислењето и ставовите на претставниците во Советот на родителите, како и нивните забелешки и сугестии, овозможуваат да се создадат подобри услови за живот и работа во училиштето.


С  П  И  С  О  К

На преставници во Советот на родители на училиштето учеб.2023/2024 год.

                         Од I година

 1. Сашко Симоновски
 2. Даниела Николовска

                       Од II година

       1. Анита Салтировска                               2.

       2. Магдалена Жежовска

                     Од  III година

      1. Тони Стоименовски

      2. Лејла Анакиевска

                   Од  IV година

 1. Лилјана Спасевска
 2. Јасминка Ќурчиска

На одржаните седници во текот на учебната година, се разгледуваат тековни работи потребни за функционирањето на училиштето, и тоа:

 • Годишниот извештај за работењето на училиштето во претходна учебна година;
 • Годишна програма за работата на Училиштето за тековна учебна година;
 • Се бираат нови членови во Советот на родителите од I година;
 • Се избира  претседател на Советот на родителите;
 • Се разгледуваат и одобруваат програмите за реализација на екскурзии за учениците;
 • Се разгледува и анализира успехот на учениците во текот на класификационите периоди во учебната година и  се прави споредбена анализа со минатите учебни години (прво тримесечје, полугодие, трето тримесечје и крај на учебна година);
 • Се даваат предлог-мерки за надминување на констатирани слабости во успехот и редовноста на учениците;
 • Се даваат информации и  одобрувања за хуманитарни активности во училиштето.
 • Се даваат информации за активности на училиштето за полагање државна матура.

Советот на родителите е вклучен и во работата на повеќето комисии во училиштето. Работата на Советот на родителите ја организира Педагогот на училиштето во соработка со Директорот на училиштето.


СОУ „ММ-Брицо„-Делчево

Д  Е  Л  Ч  Е  В  О