СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Голема спортска сала

     

Отворено игралиште со атлетска патека