ПОСТИГНАТИ УСПЕСИ

Биологија – ментор: Милица Георгиева

Тип на натпревар

Освоено место

Име на ученик

Година

Регионален

III-Награда

Александра Петровска

2016

Општински

I-Награда

Михаела Маневска

2017

Општински

II-Награда

Марија Николовска

2017

Регионален

III-Награда

Марија Николовска

2017

Државен

II-Награда

Марија Николовска

2017


Биологија – ментор: Марина Синадиновска

Тип на натпревар

Освоено место

Име на ученик

Година

Општински

II-Награда

I-Награда

II-Награда

II-Награда

II-Награда

III-Награда

Верица Ѓеоргиева

Ангела Ефтимовска

Даниела Таковска

Бојана Манасиева

Мери Мицевска

Сандра Стоиловска

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Регионален

III-Награда

III-Награда

Верица Ѓеоргиева

Мери Мицевска

2017

2017

Државен

I-Награда

III-Награда

III-Награда

Ангела Ефтимовска

Бојана Манасиева

Верица Ѓеоргиева

2017

2017

2017


Физика – ментор: Јасминка Величкова

Тип на натпревар

Освоено место

Име на ученик

Година

Регионален

III– место

Андреј Ивановски

2016

Меѓународен

V- место

Павел Ефтимовски

2015


ППЗ – ментор: Димитар Стојановски

Тип на натпревар

Освоено место

Име на ученик

Година

Регионален

I– место

1. Николовска Тамара

2. Иванова Ана

3. Атанасовски Александар

2017

Републички

IV- место

1. Николовска Тамара

2. Иванова Ана

3. Атанасовски Александар

2017

Регионален

I – место

1. Николовска Тамара

2. Иванова Ана

3. Атанасовски Александар

2016

Републички

III – место

1. Николовска Тамара

2. Иванова Ана

3. Атанасовски Александар

2016

Регионален

I – место

1. Николовска Тамара

2. Иванова Ана

3. Атанасовски Александар

2015

Републички

II- место

1. Николовска Тамара

2. Иванова Ана

3. Атанасовски Александар

2015


Спорт и спортски активности – ментор: Влатко Димитровски

Тип на натпревар

Освоено место

Име на ученик

Година

Државен

II – место

Екипа за ракомет (Ж)

2017

Државен

V – место

Екипа за ракомет (M)

2017


Прехрамбена технологија – ментор: Јадранка Атанасова

Тип на натпревар

Освоено место

Име на ученик

Година

Републички натпревар училишно рандеву

II – место

1.Димитар Величковски

2.Викторија Михајлова

3.Наталија Атанасова

4.Тамара Васева

2017


Математика – ментор: Лилјана Дамјанова

Тип на натпревар

Освоено место

Име и ученик

Година

Општински

III – место

Јелена Лазаревска

2016-2017

Општински

III – место

Филип Благоевски

2016-2017

Општински

III – место

Бојан Маринковски

2016-2017

Општински

III – место

Александра Петровска

2016-2017

Општински

III – место

Јелена Лазаревска

2017-2018

Општински

III – место

Јована Зафирова

2017-2018


Математика – ментор: Весна Постоловска

Тип на натпревар

Освоено место

Име на ученик

Година

Регионален

I – место

Иван Даневски

2014/15

Регионален

I – место

Иван Даневски

2015/16

Регионален

III – место

Иван Даневски

2016/17

Регионален

III – место

Иван Даневски

2017/18


Хемија – ментор: Стојка Даневска

Тип на натпревар

Освоено место

Име на ученик

Година

Републички

II- место

1.Сандра Милошева

2.Михаела Димитровска

2017/18


Образовно рандеву – ментор: Стојка Даневска

Тип на натпревар

Освоено место

Име на ученик

Година

Републички

I – место

1.Драган Златковски 2.Симона Цековска

2007

Републички

II – место

1.Александра Стоименовска

2.Симона Цекова

3.Миленов Јовица

4.Ирена Манова

2007

Републички

III – место

1.Билјана Гоцевска

2.Тодоровска Сунчица

3.Маја Михајловска

4.Георгиевска Симона

2009

Републички

III – место

1.Николија Цветковска

2.Јовче Белогазовски

3.Драган Белогазовски

4.Демирана Демирова

2016