Успешна 2023/24 година

Нашите ученици од гимназиското образование оваа учебна година покажаа голем интерес за учества на натпреварите организирани од Акредитирани Здруженија на наставници.

На учениците им мчеститаме за постигнатите успеси а на нивните ментори благодарност за несебичната поддршка и ангажман за што поубаво претставување на учелиштето.

Предмет Биологија

УченикОпштински наградарегионален наградадржавен наградаментор
Лука Стоименовски  IIIМарина Синадиновски
  Милена АнгеловаIIIIМарина Синадиновски
Дамјан Маневски  IIIIIIМарина Синадиновски
  Даме ИвановскиIIIIIIМарина Синадиновски
  Искра Георгиевска  IIIIIIIIМарина Синадиновски
Вања Ѓеоргиевска  IIIIIIIIМарина Синадиновски
Ева Ивановска  IIIIIIМарина Синадиновски
Сара ПетровскаIIIIII  пофалн.Марина Синадиновски
Андреа ДимитровскаIIIIII  пофалн.Марина Синадиновски
Теона АтанасовскаIIIпофалн  /Марина Синадиновски
Марија СалтировскаIII/  /Марина Синадиновски
Ана Мавродиева  пофалн./  /Марина Синадиновски

Предмет Физика

УченикОпштински наградарегионален наградадржавен наградаментор
Ева ИвановскаIпофалн.учествоЈасминка Величковска
Ева СтоименовскаIучество/Јасминка Величковска
Моника ПоповаIIIучество/Јасминка Величковска
Анастасија ПетровскаIIIучество/Јасминка Величковска
Софија АнгеловаIучество/Јасминка Величковска
Андреа ДимитровскаIучество/Јасминка Величковска
Марија СтоименовскаIучество/Јасминка Величковска
Филип ПетровскиIучествоучествоРоберт Цветковски
Марија СалтировскаIучествоучествоРоберт Цветковски
Лука СтоименовскиIучествоучествоРоберт Цветковски
Ива ЦоневаIIучествоучествоРоберт Цветковски
Анастасија ЌурчискаIIучествоучествоРоберт Цветковски
Сара АнгеловаIIIучествоучествоРоберт Цветковски
Јана ПоповаIIучество/Роберт Цветковски
Ана МавродиеваIIучество/Роберт Цветковски
Мила Сугарева  IIIучество/Роберт Цветковски

Предмет Историја

УченикОпштински наградарегионален наградадржавен наградаментор
Теона Златковскаучествоучестводиплома IV местоБилјана Петровска
Ева ИвановскаучествоучествоДипломаБилјана Петровска
Блаже ЦуревучествоучествоДипломаТрајче Трајковски
Андреа Димитровскаучествоучество/Билјана Петровска
Јелена Велковаучествоучество/Трајче Трајковски
Мартин Цветковскиучество//Билјана Петровска
Лука Стоименовскиучествоучество Билјана Петровска
Даме Ивановскиучество  Билјана Петровска
Теона Ефтимовскаучество  Трајче Трајковски

Предмет Географија

УченикОпштински наградарегионален наградадржавен наградаментор
Милена АнгеловапоминувапоминуваI местоАнета Николова
Искра ГеоргиевскапоминувапоминуваIII местоАнета Николова
Нела ЈовановскапоминувапоминуваIАнета Николова
Марија ЈанковскапоминувапоминуваIАнета Николова
Огнен МалешевскипоминувапоминуваIIАнета Николова
Ања ДимитровскапоминувапоминуваIIIАнета Николова
Даме ИвановскипоминувапоминуваучествоАнета Николова
Ива ЦоневапоминувапоминуваучествоАнета Николова
Ивана ДамјановапоминувапоминуваучествоАнета Николова
Вања ГеоргиевскапоминувапоминуваучествоАнета Николова
Анастасија ЌурчискапоминувапоминуваучествоАнета Николова
Андреа ДимитровскапоминувапоминуваучествоАнета Николова
Софија АнгеловапоминувапоминуваучествоАнета Николова
Сара ПетровскапоминувапоминуваучествоАнета Николова
Јана Попова///Анета Николова
Ефимија Димитковскапоминува//Анета Николова
Мартин Цветковски///Анета Николова
Филип Стефановски///Анета Николова
Сара Ангелова///Анета Николова

Предмет Англиски јазик

УченикОпштински наградарегионален наградадржавен наградаментор
Ива ЦоневаIIIIIIДијана Атанасова
Вања ГеоргиевскаIIIIIIIДијана Атанасова
Стефанија ЌурчискаIIIIIIIIIДијана Атанасова
Лука СамарџискиIII//Дијана Атанасова
Лора ГоцевскиIIIIIЖелеанка Демирова
Ева Стоименовскаучество//Желеанка Демирова

Предмет Латински јазик

УченикОпштински наградарегионален наградадржавен наградаментор
Сара ПетровскаIIIIIучествоБилјана Ивановска
Софија АнгеловаIIIIIIучествоБилјана Ивановска
Ива АнакиевскаIIIIIIучествоБилјана Ивановска
Вања ГеоргиевскаIII//Билјана Ивановска
Матеа Петровскаучество//Билјана Ивановска
Андреа Димитровскаучество//Билјана Ивановска
Теона Ефтимовскаучество//Билјана Ивановска
Леонора Жежовскаучество//Билјана Ивановска
Ивона Петроваучество//Билјана Ивановска

Предмет Италијански јазик

УченикОпштински наградарегионален наградадржавен наградаментор
Ева Стоименовска+I местоIII местоЕлена Димитровска
Лука Стоименовски+II местоI местоЕлена Димитровска
Ива Анакиевска+III местоучествоЕлена Димитровска
Марија Салтировска+ /Елена Димитровска
Сарa Петровска+ /Елена Димитровска

Предмет Математика

УченикОпштински наградарегионален наградадржавен наградаментор
Лука СамарџискиIIIIIучествоРоза Стаменковска
Наталија ДамјановаIIучество/Роза Стаменковска
Ана АнгеловскаIIучество/Роза Стаменковска
Ева ИвановскаIIIучество/Роза Стаменковска
Јована Димитровскапофалн.учество/Лилјана Дамјанова
Ана Ристовапофалн.//Весна Постоловска
Ана Мавродиевапофалн.//Весна Постоловска

Предмет Програмски јазици

УченикОпштински наградарегионален наградадржавен наградаментор
Лука Самарџиски+IIпофалн.Лидија Самарџиска

Предмет Спорт и спортски активности

УченикОпштински наградарегионален наградазонскидржавен наградаментор
Ракомет-женскиIIIII/Ванчо Велковски
Кошарка -женскиIIII/Ванчо Велковски