УЧИЛИШНА ЗАЕДНИЦА

Училишната ученичка заедница е највисока форма на организирање и дејствување на учениците во училиштето. Таа претставува значаен сегмент во организацијата на животот и работата во училиштето.
Ученичката заедница овозможува учениците да бидат активно вклучени во училишниот живот, да го искажат своето мислење и самостојно да ги решаваат проблемите поврзани со нивниот живот и работа во училиштето.
Нејзината работа ја помагаат раководителите на паралелката , одговорните наставници и педагошко-психолошката служба.

Задачи на ученичката заедница се да придонесат за:
• поголемо ангажирање на учениците во училишниот живот;
• подобрување на нивниот успех, поведение и редовност во наставата;
• создавање подобра работна клима;
• развивање на другарството и моралното однесување;
• одржување на редот и дисциплината;
• организирање помош на ученици кои заостануваат во учењето;
• организирање на материјална помош на ученици;
• да стекнат увид во работата на возрасните и да научат да сносат одговорност за она што го работат.

За вршење на одделени задачи, раководството на заедницата по потреба ќе задолжува свои претставници, како на пр. претставник што ќе учествува во работата на Советот на паралелката, Наставничкиот совет, за соработка со Советот на родителите, младите од локалната средина и сл.
Активностите на училишната заедница можат да се следат и на фејсбук:       

Претставници и раководство на Училишна заедница 2023/2024

Претседател: Сара Ангелова II-3

Потпретседател: Вања Ѓеоргиевска II-1

Секретар: Симона Ќурчиска IV-1

Записничар: Даме Ивановски II-2

I-Година

 1. Андреј Маноиловски I-1 (координатор)
 2. Викторија Поповска I-1
 3. Леонтина Вирчанска I-2
 4. Тамара Милошева I-2
 5. Едиса Багашова I-3 (координатор)
 6. Леа Стојанова I-3
 7. Милена Цветковска I-4
 8. Теодора Христовска I-4
 9. Аделина Ибраимова I-5
 10. Мелита Ѓеоргиева I-5
 11. Лука Вучковска I-6
 12. Андреј Михаиловски I-6

II-Година

 1. Лука Стоименовски II-1 (координатор)
 2. Сара Петровска II-1
 3. Анастасија Ќурчиска II-2
 4. Даме Ивановски II-2
 5. Сара Ангелова II-3
 6. Ерика Ѓоргиевска II-3
 7. Леонора Жежовска II-4 (координатор)
 8. Теона Ефтимовска II-4
 9. Магдалена Ристовска II-5
 10. Емануела Илиевска II-5
 11. Окан Шакиров II-5

III-Година

 1. Елена Орлова III-1
 2. Наталија Дамјанова III-1
 3. Анастасиа Такева III-2 (координатор)
 4. Теона Златкова III-2 (координатор)
 5. Емануела Новоселска III-3
 6. Елена Стојменова III-3
 7. Елена Аралампиевска III-3
 8. Магдалена Гошевска III-4
 9. Ива Витанова III-4
 10. Мартин Дичовски III-5
 11. Миле Стоичовски III-5

IV-Година

 1. Симона Ќурчиска IV-1
 2. Дариа Спасевска IV-2
 3. Горјан Малешевски IV-2
 4. Адем Бекиров IV-3 (координатор)
 5. Христина Атанасовска Величковска IV-3 (координатор)
 6. Ненад Цонев IV-4
 7. Иван Багевски IV-5
 8. Александар Крстевски IV-5
 9. Александар Ивановски IV-6
 10. Антонела Костадиновска IV-6

 

Претставници и раководство на Училишна заедница 2022/2023