УЧИЛИШНА ЗАЕДНИЦА

Училишната ученичка заедница е највисока форма на организирање и дејствување на учениците во училиштето. Таа претставува значаен сегмент во организацијата на животот и работата во училиштето.
Ученичката заедница овозможува учениците да бидат активно вклучени во училишниот живот, да го искажат своето мислење и самостојно да ги решаваат проблемите поврзани со нивниот живот и работа во училиштето.
Нејзината работа ја помагаат раководителите на паралелката , одговорните наставници и педагошко-психолошката служба.

Задачи на ученичката заедница се да придонесат за:
• поголемо ангажирање на учениците во училишниот живот;
• подобрување на нивниот успех, поведение и редовност во наставата;
• создавање подобра работна клима;
• развивање на другарството и моралното однесување;
• одржување на редот и дисциплината;
• организирање помош на ученици кои заостануваат во учењето;
• организирање на материјална помош на ученици;
• да стекнат увид во работата на возрасните и да научат да сносат одговорност за она што го работат.

За вршење на одделени задачи, раководството на заедницата по потреба ќе задолжува свои претставници, како на пр. претставник што ќе учествува во работата на Советот на паралелката, Наставничкиот совет, за соработка со Советот на родителите, младите од локалната средина и сл.
Активностите на училишната заедница можат да се следат и на фејсбук: