Конечни ранг листи од првото пријавување во СОУ „Методи Митевски- Брицо“- Делчево

Гимназиско образование Природно математичко подрачје- Комбинација А Гимназиско образование Природно математичко подрачје- Комбинација Б Гимназиско образование Општествено хуманистичко подрачје- Комбинација А Гимназиско образование Јазично уметничко подрачје- Комбинација А Текстилно кожарска струка Хемиско технолошка струка

Конкурс за избор на првенец на генерацијата

Врз основа на чл. 56 од Закон за средно образование (Сл. Весник на РМ 67/2004) и чл. 130 од Статутот на СОУ „Методи Митевски Брицо “ Делчево, а на име истакнување, пофалување и наградување на учениците во текот на нивното Читај повеќе…